پشتیبانی و ساپورت مستمر


مهمترین بخش هر آموزش , ساپورت و پشتیانی تیم آموزشی میباشد
تمامی کارآموزان از زمان شروع فعالیت تعمیراتی خود, از پشتیبانی مسمتر شرکت برخوردار خواهند بود و این پشتیانی تاریخ انقضا نخواهد داشت .
بعد از پایان دوره آموزشی, تمامی فایل های آموزشی و یا دامپ های ایسیوهای جدید در آینده به رایگان در اختیار کارآموزان قرار خواهد گرفت و هیچ هزینه ای بابت ارسال فایل ها و جزوات آموزشی و یا فایل های ایسیو, از دوستان دریافت نخواهد شد