اعطای مدرک معتبر

کارآموزان پس از پایان و گذراندن دوره های آموزشی در هر بخشی, مدرک معتبراز شرکت با لوگوی اختصاصی پویاخودرو را دریافت خواهند نمود
تمامی مدارک آموزشی گروه فنی پویا خودرو, برای اصناف و اتحادیه های تمامی شهرها برای دریافت جواز کسب دارای اعتبار بالا بوده و نیز درصورت تمایل و تقاضای کارآموزان مدرک بین المللی دوره آموزشی مربوطه که قابل استعلام بوده صادر و تقدیم دوستان خواهد شد