تماس با ما : 32040055 -011 ایمیل : info@pouya.info

کپ کردن پژو 405 و پارس و سمند SSAT

16 بهمن 1398

رفع ایراد کپ کردن در پژو 405 و پارس و سمند با EMS SSAT ‎

 

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو ﭘﮋو 405 و ﭘﺎرس و ﺳـﻤﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗـﻮر XU7 SSAT ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز و ﯾﺎ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات ذﯾﻞ:
1- ﮐﭗ ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻧﺪه ﯾﮏ و دو ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی
2- روﺷﻦ ﺑﻮدن ﭼﺮاغ Check Engine و درج ﺧﻄﺎی ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن (UpStream Oxygen sensor-Malfunction) ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد:


1- اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.

 سنسور اکسیژن Bosch

 

سنسور اکسیژن SSAT

 

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن از ﻧﻮع Bosch ﺑﺮ روی ﺧﻮدرو ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع SSAT ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ 09209038ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد.
2- از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﮑﻮدﯾﺎگ 8.96 ورژن اﻗﺪام ﺑﻪ داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Engine ﮔﺮدد.

 

 

3- ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮی Identification اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل Calibration Number ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﮔﺮدد:

 

 

نوع خودرو ورژن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار Calibration Number(ﺑﻌﺪ از داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ) ورژن ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻮز XU7 X4GI2P06 X4GI2P017
دوگانه سوز XU7 X4CI1P05 X4GI2P06

 

 

 

 

 


ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
1- ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن Bosch ﺑﺎ Calibration Number ﺑﻪ ﺷﻤﺎره X4GI2P017 ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﺮاد ﮐﭗ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﻨﺴﻮر اﮐﺴﯿﮋن و داﻧﻠﻮدﯾﻨﮓ ECU ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
2- اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7 ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ و دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز ﺑﺎ EMS SSAT از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﺮاد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ 94/03/01 ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

 

برگرفته از اطلاعیه فنی شرکت ایران خودرو

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید