کاملترین نرم افزار مدارات داخلی ایسیوها

نصب بر روی تمامی ویندوزها

لیست کاملی از ایسیوها

تشریح 53 عدد ایسیو و نود مالتی پلکس

شامل :

SL96 – S2000 Sagem – S2000 PL4

Siemens VDO – Siemens Bifuel 

 Siemens CIM – Siemens CGD

  Siemens CGE – Siemens CGT 

Siemens CIX48 – Siemens LZNF

Siemens L90 – M7.4.4 – ME7.4.4

  ME7.4.5 – Valeo J34 – Valeo J35 

ME7.9.7 – ME7.9.7.1 – ME7.4.9 

 MP5.2 – MP7.3 – SSAT

  MAW (غرب استیل) – M17

EASY U2.5 – Suzuki

  Toyota Landcoros

Toyota Hilux – Hyundai Coupe 

 MAZDA 2000 – MAZDA 323 – JAC s5

MG – CAPRA – LIFAN X60

 LIFAN 520 – MVM110 – Brilliance 

 Megan S3000 – BCM ECO MAX 

 CCN Samand-CEC Pars – Pdn Ddn

  FAM – FM – RN – BSI – BSM – Com2000

SAX500 – Lc01 – 0MVL KIA500

Contact Us