نشانه های خرابی سنسورها و عملگرها در خودرو

سنسور دور موتور

۱ – بالا و پایین رفتن دور موتور درصورت کثیفی قسمت رسانا
۲ – روشن نشدن خودرو درصورت تغییر فاصله نوک سنسور یا شل بودن پیچ آن

۳ – تغییر دور آرام یا کات آف مثلا از دور ۵۵۰۰ به ۴۸۰۰

۴ – روشن نشدن خودرو در ساژم

۵ – بدکارکردن دردور آرام

۶ – کپ کردن بی موقع مثلا دردور ۳۵۰۰ و شلاق زدن خودرو

نکته : کثیفی سنسور باعث افزایش مصرف میشود

سنسور موقعیت دریچه گاز

۱ – بالا ماندن دور آرام

۲ – دیر و با تاخیر گازخوردن

۳ – دیر پایین آمدن دور موتور ولی از دور آرام پایین تر می ماند

۴ – در حالت سردبودن ، دور موتور نرمال اما درحالت گرم موتور ، دور تاکات آف بالا میرود

۵ – نوسان در دورهای بالا به خاطر کثیفی و آب خوردگی

گرمکن دریچه گاز

۱ – در زمستان باعث یخ زدن پولک دریچه گاز شده خودرو گاز نمی خورد

۲ – در زمستان باعث یخ زدن نوک استپرموتور شده و گیر کرده خودرو روشن نمیشود

پتانسیومتر co در sl96

۱ – افزایش مصرف سوخت

نکته : در sl96 سمند و ۴۰۵ که فاقد این سنسور هستند توسط دیاگ مصرف را روی ۸ – ۱۰ تنظیم میکنیم

سنسور میل سوپاپ

۱ – موتور درجا ریپ و لرزش ندارد ولی با افزایش دور تا ۳۰۰۰ با حرکت در جاده با دور زیاد موتور ریپ زده ، کپ کرده و جهت رفع عیب بایستی یک دنده بالاتر انتخاب کرد.

۲ – ریتارد کارکردن با کمی ریپ

۳ – درصورت خرابی پاشش سوخت از ترتیبی به نیمه ترتیبی تبدیل میشود

نکته : عیب فوق در شرایط زیر نیز پیش می آید :

۱ – خرابی کاتالیست

۲ – خرابی پمپ بنزین و کثیفی فیلتر سوخت

۳ – سوختگی سیم پیچ انژکتور

۴ – خرابی کویل دوبل

۵ – فیلر نادرست

سنسور سرعت

۱ – موقع ترمز آنی پا روی دست اندازها خودرو خاموش میشود

۲ – درسربالاییها و هنگام دادن دنده معکوس خودرو ریپ زده و کله میکند

۳ – خودرو در دنده ۲ کله میکند

۴ – عقربه کیلومتر شمار شلاق زده و از میزان مشخصی بالاتر نمیرود

نکته : این عیب ها در صورت خوردگی دنده کیلومتر شمار نیز پیش می آید

نکته :در پیکان سنسور دارای سوراخی است که بایستی آنرا با چسب پوشاند تا آب وارد سنسور نشود

سنسور فشار هوا

۱ – بوی بد اگزوز

۲ – خام سوزی بعلت اتصال پایه های ۲ و ۳ و ۴ به همدیگر

۳ – تک کارکردن یا بدکارکردن موتور

۴ – افت شتاب اولیه خودرو

۵ – بابرداشتن پا از روی پدال خودرو در دنده ۲ کله میکند

۶ – درصورت اتصالی پایه ۱ و ۴ خودرو پس از روشن شدن فورا با لرزش خاموش میشود

۷ – بد روشن شدن خودرو در صبح ها که به محض گازدادن خاموش میشود

۸ – ممکن است درهنگام گازدادن ناگهانی موتور دود سیاه کند

سنسور ضربه

۱ – باعث روشن شدن چراغ چک میشود

۲ – لرزش موتور و بالا رفتن دمای آب

نکته : سفتی فیلر با شیم نیز عیب این سنسور را در دستگاه ثبت میکند

سنسور دمای آب

۱ – افزایش مصرف سوخت و بدکارکردن دردور آرام و جمع شدن دوده سیاه خشک روی دهانه شمع

۲ – دیریا زود از کار افتادن فنها

۳ – بد روشن شدن یا روشن نشدن در هوای سرد

نکته : اگر خودرو درهوای سرد روشن نشد و این سنسور سالم بود باید سراع استپر موتوررفت

سنسور اکسیژن

۱ – افزایش مصرف سوخت

۲ – دربعضی از خودروها به غیر از پراید خودرو در سرعت کله میکند

۳ – بدکارکردن موتور

۴ – اگر المنت آن خراب باشد خودرو دچار خام سوزی میشود

۵ – درمواقع حرکت چراغ چک روشن و درمواقع توقف خاموش میشود

سنسور دمای هوا

۱ – افزایش مصرف سوخت

عملکرها

کویل دوبل

۱ – روشن نشدن خودرو

۲ – درصورت برابر نبودن زمان شارژ کویلها خودرو دردورهای بالای ۲۰۰۰ کپ میکند که بایستی یک دنده بالاتر رویم

وایر شمع

۱ – تک کارکردن خودرو

شمع

۱ – تک کارکردن خودرو در دور آرام و درجا

۲ – افزایش مصرف

۳ – بد روشن شدن خودرو

۴ – شتاب ضعیف و کشش کم

۵ – بالارفتن دمای آب

نکته : دوده سیاه روی شمع : مصرف زیاد – دوده سیاه چرب : روغن سوزی

نکته : دوده سیاه خشک : مپ سنسور و اکسیژن سنسور بررسی گردد

استپر موتور

۱ – مصرف زیاد خودرو و بدکارکردن دردور آرام براثر جرم گرفتگی

۲ – گیرکردن شافت آن باعث روشن نشدن خودرو و یا خاموش شدن در دور آرام

۳ – در سرعت های زیاد با برداشتن پا از روی پدال خودرو کپ میکند

۴ – در زمان کولر گرفتن یا بار اضافی موتور دچار لرزش شده و ممکن است خاموش کند

۵ – نوسان شدید دور موتور در دور آرام

۶ – ریتایمینگ نبودن باعث گاز خوردن زیاد در دور آرام میشود

نکته : درصورت بالارفتن دور موتور در هوای گرم دسته سیم مربوطه بررسی شود

رله دوبل

۱ – موتور روشن نمیشود

۲ – درصورت کثیفی کنتاکتها موتور نامنظم کار میکند

۳ – درصورت خیس شدن کنتاکتها موتور روشن نمیشود

۴ – ریپ زدن موتور و صدای تک تک رله دوبل درصورت قطعی یکی از پایه ها

نکته :رله دوبل در زیمنس قدیم پراید یک رله ۴ پایه است و درمجاورت باطری و رله های ۳ قلو است

Contact Us